جک و لطیفه/ لطایف مربوط به حیوانات

 

دو تا خلال دندان در جنگل قدم می زدند. ناگهان یک جوجه تیغی از کنار آنها به سرعت رد شد. یکی از خلال دندانها به دیگری گفت:‌می دونستی که اینجا اتوبوس دارد؟

لبخند                       لبخند                          لبخند                            لبخند

مردی که می خواست از دست گربه زنش خلاص شود گربه را در ماشین گذاشت و 20 تا خونه اونورتر گربه را ول کرد. 10 دقیقه بعد گربه به خانه برگشت. مرد باخودش فکر کرد شاید فاصله کم بود. پس گربه را در ماشین گذاشت و پنج کیلومتر راه رفت و گربه را ول کرد. اما 20 دقیقه بعد گربه خانه بود. مرد گفت: خیلی خوب و گربه را برداشت و 20 کیلومتر با ماشین رفت و بعد وارد جنگل شد، از روی پلی گذشت، پیچید سمت راست، پیچید سمت چپ و به جایی رسید که درختان آنقدر بلند بودند که دیگر نور خورشید دیده نمی شد. نیم ساعت بعد مرد به زنش زنگ زد و گفت: گربه خونه ست؟ زنش گفت: آره، چطوره مگه؟ مرد گفت: گربه رو بیار پای تلفن راه خونه را ازش بپرسم چون راه را گم کردم.

/ 1 نظر / 8 بازدید
رها

http://anonproxy.com.cn/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy5tb3dqY2FtcC5jb20vYXJ0aWNsZS9pZC8uLi8uLi9hcnRpY2xlL2lkLzE4Nzk3