آفرودیت و گربه

گربه ماده ای عاشق پسر چوان زیبایی شد و از آفرودیت (نوعی الهه اساطیری) خواست که او را همسر آن جوان کند. الهه آفرودیت دلش سوخت و او را به یک دختر زیبا تبدیل کرد. بعد از آن پسر جوان عاشق او شد و دختر را به خانه اش دعوت کرد.هر دو خوشحال و شاد به حجله رفتند.

آفرودیت می خواست بداند که آیا گربه ای را که تغییر شکل داده است، هنوز همان شخصیت قبلی را دارد. بنابراین یک موش را وسط اتاق خواب رها کرد. گربه بدون توجه به شرایط فعلی اش از بستر بلند شد و دنبال گربه کرد تا او را بخورد. سپس الهه آفرودیت عصبانی شد و گربه را به همان شکل اولیه اش برگرداند.

"او فقط یک شخص را تغییر داده بود و هویت باطنی او را تغییر نداده بود"

آفرودیت: ایزدبانوی کیمیاگری- خدابانوی درون هر زن

آفرودیت از زبان روانشناسی در اصل بازتابنده همه تصاویر، تجارب و ایمان به درون خودآگاهمان است.

آفرودیت در اساطیر یونانی ، حضور بی نظیر دارد که باعث می شود فانی ها (انسان ها) و الهه های باستانی عاشق او شوند. او می تواند مجسمه را به زنی جاندار تبدیل کند.

/ 0 نظر / 136 بازدید