فابل

یک فابل از لسینگ:

فایده:

زنبور از انسان پرسید : آیا هیچ حیوان مفیدتر از من در بین جانوران می شناسی.

آدمی گفت: آری

"و آن کیست؟"

"گوسفند چراکه پشمش برای من ضروری است اما عسل تو فقط برای من خوشمزه است.

و دلیل دیگر اینکه چرا گوسفند از شما زنبورها مفیدتر است ، این است که گوسفند پشمش را بدون کوچکترین آزاری به من می بخشند اما وقتی تو عسلت را به من می دهی من همواره باید از نیش تو بترسم.

/ 2 نظر / 38 بازدید
همایون

سلام دوستم واقعا نکته بسیار خوبیست تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

همایون

سلام عالی بود تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]